นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
นโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (31 พ.ค. 65)

1. ilovecondo.net ได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อยกระดับมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมและใช้บริการเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้น โดยนโยบายนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เพื่อช่วยให้ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการได้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว และทราบถึงทางเลือกเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเมื่อเข้าใช้เว็บไซต์
2. วัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
    ilovecondo.net เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานของผู้เข้าใช้ การเสิร์ชข้อมูล เพื่อทำให้เข้าใจพฤติกรรมและตอบสนองความต้องการของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือใช้บริการ เพื่อปรับแต่งตัวเลือกฟังก์ชั่นการใช้งาน รวมไปถึงเพื่อการพัฒนา Big data และ A.I. (ปัญญาประดิษฐ์) ต่อไปในอนาคต
3. ilovecondo.net มีการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไร
    ilovecondo.net มีมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการจากการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต การสูญหาย การใช้ข้อมูลในทางที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการจัดเก็บ การเปิดเผยและการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เช่น firewall, encode, การควบคุมและการอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูล รวมถึงตรวจสอบว่าข้อมูลที่มีอยู่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน แต่ไม่รวมถึงข้อมูลที่ ilovecondo.net ได้รับอนุญาตจากผู้ใช้บริการให้เปิดเผยแก่บุคคลภายนอกตามที่มีการเชื่อมต่อบัญชี
4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ ilovecondo.net จัดเก็บ
  4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการทั่วไป เช่น cookies ซึ่งจัดเก็บเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะบุคคลของผู้เข้าเยี่ยมชมหรือบริการเว็บไซต์ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานเฉพาะบุคคลในการแสดงผลซึ่งผู้ใช้งานอาจมีความสนใจเป็นพิเศษ รวมถึงรักษาบรรยากาศการใช้งานโดยรวม ซึ่งข้อมูลดังกล่าวนี้ไม่ใช่ข้อมูลที่จะสามารถบ่งชี้ถึงตัวบุคคลของผู้เข้าใช้งานได้
  4.2 ข้อมูลที่ผู้เข้าใช้บริการได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิก เช่น ชื่อสมาชิก (ชื่อ login), email, หมายเลขโทรศัพท์, วันที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลสมาชิก โดยจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวบุคคลและป้องกันการปลอมแปลงตัวตน และจัดเก็บเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดต่อกับสมาชิกกรณีสมาชิกต้องการความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ แต่ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประชาชนที่ผู้สมัครสมาชิกได้ใช้ในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก, และไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวผู้ใช้บริการ Facebook หรือ Google+ ยกเว้นแต่ email ที่ใช้ในการเชื่อมต่อบัญชี
       อนึ่ง ข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลา 15 วันหลังจากการตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้ในการยืนยันตัวบุคคล
  4.3 ข้อมูลของผู้แจ้งลบกระทู้ เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์, email, หมายเลขโทรศัพท์, วันและเวลาที่แจ้งลบ จัดเก็บเพื่อจัดทำรายงานการแจ้งลบ
  4.4 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์จัดเก็บตามข้อบังคับประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  4.5 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บเพื่อร่วมกิจกรรมกับทาง ilovecondo.net เช่น ชื่อนามสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, email จะถูกเก็บเพื่อใช้ในการติดต่อสมาชิกผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  4.6 เนื่องจากการให้ความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล มีผลเป็นการยินยอมให้ ilovecondo.net เก็บข้อมูลตามวัตถุประสงค์ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น ilovecondo.net จึงขอสงวนสิทธิในการให้ความยินยอมการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเฉพาะแต่บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว หรือมิฉะนั้นจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองตามกฎหมาย
5. ระยะเวลาในการเก็บรวมรวบข้อมูลส่วนบุคคล ilovecondo.net ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามหลักเกณฑ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้เข้าใช้บริการซึ่งได้ลงทะเบียนสมัครสมาชิกจะถูกจัดเก็บไว้ตลอดระยะเวลาการเข้าใช้บริการ
6. การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
    เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของตนเมื่อใดก็ได้ โดยการถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลจะมีผลเป็นการ deactivate สถานะสมาชิกซึ่งอาจทำให้ผู้เข้าใช้บริการไม่ได้รับประโยชน์ในการเข้าใช้บริการบางอย่าง ดังนี้
    6.1 ผู้เข้าใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงหน้า Profile ของตนเองได้อีก
    6.2 ผู้เข้าใช้บริการจะไม่สามารถเข้าถึงหน้าสนทนาส่วนตัวของตนได้อีก โดยที่คู่สนทนาอีกฝ่ายหนึ่งจะยังคงสามารถเข้าถึงหน้าสนทนา ที่ได้เคยสนทนาค้างไว้ได้ตามปกติ
    6.3 ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ซึ่ง ilovecondo.net จะต้องจัดเก็บตามกฎหมายยังคงต้องจัดเก็บอยู่ต่อไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย
    6.4 ข้อความที่เกิดจากการตั้งกระทู้หรือแสดงความคิดเห็นใดๆ(post, comment) บนเว็บบอร์ดสาธารณะของผู้เข้าใช้บริการก่อนการแจ้งยกเลิกการใช้งาน ซึ่งไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานจะไม่ถูกลบออกไปด้วย โดยหากต้องการลบผู้ใช้จะต้องเข้าไปแก้ไขหรือลบข้อความในแต่ละโพสด้วยตนเอง ก่อนที่จะมีการยกเลิกสมาชิกสำเร็จ หรือหากต้องการลบหลังจากยกเลิกสมาชิกไปแล้วต้องทำการแจ้งลบเข้ามาผ่านการกดปุ่มแจ้งลบหน้ากระทู้นั้นๆ โดยทางแอดมินจะพิจารณาลบอย่างเช่นกระทู้ทั่วไป
    6.5 ผู้เข้าใช้บริการ reactivate สถานะสมาชิกได้ ซึ่งจะทำให้สามารถเข้าถึงหน้า Profile และหน้าสนทนาส่วนตัวของตนได้ตามปกติ
    6.6 การถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนี้ สำหรับการจัดเก็บข้อมูลประเภท data analytic ซึ่งถูกนำมาประมวลผลเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งาน จัดหากระทู้แนะนำให้ผู้ใช้แต่ละราย, การโฆษณา, การตลาด, วิเคราะห์สถิติการเข้าใช้งาน ที่ได้จัดเก็บไปก่อนหน้าที่จะมีการแจ้งถอนความยินยอม จะถูกลบออกและทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนผู้ใช้ได้ เมื่อมีการแจ้งถอนความยินยอมเข้ามา ตามขั้นตอนในข้อ 6.7 ซึ่งเป็นผลให้ไม่มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลเพิ่มเติมไปใช้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตได้อีก จนกว่าจะมีการยินยอมให้เก็บข้อมูลอีกครั้ง
    6.7 ขั้นตอนการถอนความยินยอมในการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล
          6.7.1 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อเพื่อถอนความยินยอมได้ที่ https://ilovecondo.net/about/contact ให้เลือกหัวข้อ "ติดต่อฝ่ายสมาชิก" จากนั้นเลือกเรื่อง "ยกเลิกข้อมูลทะเบียนสมาชิก" พร้อม เติมข้อมูลที่เกี่ยวข้องลงในแบบฟอร์ม แล้วกดส่งข้อความ
          6.7.2 ทีมงานตรวจสอบและติดต่อกลับเจ้าของข้อมูลเพื่อแจ้งข้อควรทราบในการยกเลิกสมาชิก ผ่านช่องทางหลังไมค์ในระบบสมาชิกที่ต้องการถอนความยินยอม
          6.7.3 เจ้าของข้อมูลรับทราบและยืนยันการยกเลิก จากนั้นระบบจะหยุดทำการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้รายนั้นๆเพิ่มเติม และข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บไว้ก่อนหน้าจะลบออกภายใน 14 วัน การถอนความยินยอมเป็นอันเสร็จสมบูรณ์
     โดยโปรไฟล์ของผู้ใช้งานที่ยกเลิกสำเร็จแล้วจะไม่สามารถเข้าถึงได้ แต่ยังมีการเก็บข้อมูลไว้ตามที่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (Computer Crime Act.) กำหนดให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม ในกรณีที่อาจมีเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจตามกฏหมายเรียกขอข้อมูลเข้ามาตามกำหนดเวลาที่ระบุไว้ในกฏหมาย
7. การแลกเปลี่ยนข้อมูล
ilovecondo.net ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการในลักษณะเจาะจงเป็นรายบุคคลหรือบ่งชี้ถึงตัวบุคคลแก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย อย่างไรก็ตาม ilovecondo.net มีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะแต่ในกรณีดังต่อไปนี้
    7.1 กับบริษัทในเครือ ilovecondo.net เพื่อความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการในการใช้บริการเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นที่เกี่ยวข้องไปได้ในทันที
    7.2 กับบริษัทอื่นซึ่งได้ให้บริการแก่ ilovecondo.net เช่น Analytics โดย ilovecondo.net อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการหรือได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนในนามของ ilovecondo.net ซึ่งผู้ให้บริการภายนอกเหล่านี้อาจเป็นการให้บริการประเภท ช่วยในการประมวลผลการทำรายการ วิเคราะห์สถิติ ส่งโฆษณา วิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้งาน เป็นต้น โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้
    7.3 กับบริษัทอื่นเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือการพัฒนาระบบของเว็บไซต์ โดยข้อมูลดังกล่าวจะไม่สามารถระบุถึงตัวบุคคลผู้เป็นเจ้าของข้อมูลได้
8. เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลสามารถติดต่อในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ที่ [email protected]